วันอาทิตย์ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กระดูกและข้อ


bKnowledge.org