วันอาทิตย์ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

bKnowledge.org